1.1 Õpilasega (õpilase esindajaga) sõlmitakse huviringiga liitumisel õppeleping, mille alusel koostatakse õppemaksu arve.

1.2 Õppemaksu arvestatakse ühe kuu kaupa.

1.3 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud kuu kestel.

1.4 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.

1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!

1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida  õpilase nimi, ringi nimetus ja maksustatav kuu

1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on huvistuudiol õigus nõuda viivist 0,1% viivituses olevast summast päevas.

1.8 Õppemaksudest tasutakse huvikooli  õppetegevuseks vajalikud  kulud. Õppemaks ei sisalda suvelaagri korraldamise kulusid. Ühisürituste läbiviimiseks, kostüümide laenutamiseks, pillide laenutamiseks, täiskasvanute keraamikaringis savi ostmiseks,  jne. kogume lisamakseid vastavalt vajadusele.

 2. ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE KORD

 2.1 Huvistuudiolt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust 20 % alljärgnevatel juhtudel:

2.1.1 alates teisest lapsest, kui ühest perest osaleb huvistuudio õppetöös rohkem kui üks laps;

2.1.2 õpilase peres on 3 või enam alaealist last;

2.1.3 õpilasel on üks vanem

2.1.4 õpilase vanem(ad) on töötu(d).

 2.2 Soodustuse saamiseks tuleb kirjutada vabas vormis kirjalik avaldus, millel palume viidata õppemaksu soodustuste korras toodud soodustuse punktile.

2.3 Soodustus kehtib ühele ülaltoodud soodustuse punktile.

2.4 Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab õpilane soodustuse.

 3. ÕPPETÖÖST HAIGUSE TÕTTU EEMALOLEKU TEAVITAMISE KORD

 3.1 Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

3.2 Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel kaks või enam tundi järjest, siis maksab ta puudutud aja eest 50% õppemaksu summast.

3.3 Vähem kui kahe nädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.

3.4 Õpilase haigestumise korral peab tunnist puudumisest teatama enne tunni algust. NB! Tagantjärele teavitamist ei arvestata!

3.5 Teade tuleb edastada e-maili teel aadressile info@huvistuudio.ee

 4. MUUD HÜVITISED

 4.1 Makstud õppetasult on maksjal õigus Maksuameti kaudu teha makstud tulumaksu tagasiarvestus. Tagasiarvestuse tegemiseks edastab MTÜ Huvistuudio ÕHIN maksja ehk õppelepingus märgitud õpilase esindaja andmed Maksuametile. Segaduste vältimiseks palume maksja muutumisel teavitada andmete muutumisest koheselt! Maksuametile saadetakse need andmed, mis on õppelepingus kirjas õpilase esindaja andmetes.

4.2 Rae valla elanikul on õigus taotleda Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist (50% kulutustest, maksimaalselt 128 eurot kalendriaastas).
Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksedokumendid ning esita need vallavalitusele
 • taotluste esitamise aeg on hiljemalt 15. juuni (jaanuari kuni mai kulutused) ja 15. detsember (juuni kuni detsember kulutused)

Toetuse maksmine

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest
 • hüvitis kantakse arvelduskontole hiljemalt 15. juuliks ja 15. jaanuariks

Tingimused toetuse saamiseks

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat ning kooliealine 
 • õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli paevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne toetuse saamist
 • sporditreeneril peab olema treeneri kutsekvalifikatsioon
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi, st tal peab olema koolitusluba
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel

Toetuste väljamaksmise eelduseks on võlgnevuste puudumine Rae vallavalitsuse või allasutuste ees.